AmMoneyLine and AmMoneyLine Facility-i Interest/Profit Calculation for Leap Year 2016

Dear Valued Customers,

Please be advised that effective 12 February 2016, the daily accrued interest/profit for AmMoneyLine and AmMoneyLine Facility-i will be calculated based on 366 days due to 2016 being a leap year.

And, the late payment charges formula for the year 2016 will be revised as follows:

Late payment charges = Instalment in arrears x Late payment charge rate x (Outstanding days/366)

Thank you.

 

Tajuk: Pengiraan Faedah/Keuntungan AmMoneyLine dan Fasiliti AmMoneyLine-i untuk Tahun Lompat 2016

Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuatkuasa 12 Februari 2016, faedah/keuntungan terakru harian untuk Fasiliti AmMoneyLine-i akan dikira berdasarkan 366 hari memandangkan tahun 2016 adalah tahun lompat.

Dan, pengiraan caj lewat bayar untuk tahun 2016 akan dipinda berdasarkan formula berikut:

Caj lewat bayar = Ansuran tertunggak x Kadar caj lewat bayar x (Hari tertunggak/366)