Charging of TRUE by AmBank Debit MasterCard Annual Fee

Dear Valued Customers,

Please be informed that effective 1 November 2016, an annual fee of RM10.60 (inclusive of GST) will be imposed on TRUE by AmBank Debit MasterCard as follows:

Debit Card Fees & Charges Existing Revised
Card Annual Fee
First year Free Waived
Second year onwards Free RM10.60 (inclusive of GST)
(For Debit Card tied to Basic Savings Account or Basic Current Account, Card Annual Fee is waived)

Kindly note that the first year annual fee is waived. The TRUE by AmBank Debit MasterCard annual fee will only be charged from the second year onwards based on the anniversary date of your debit card issuance date. The annual fee will be deducted automatically from either your Current or Savings account that is linked to the TRUE by AmBank Debit MasterCard.

For more information, please call 24-hour TRUE Dedicated Service Team at +603 2178 8999 or visit truebyambank.com for more information.

Thank you for banking with us.

Pengenaan Yuran Tahunan Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank

Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa 1 November 2016, yuran tahunan sebanyak RM10.60 (termasuk CBP) akan dikenakan bagi Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank seperti berikut:

Yuran & Caj Kad Debit Sedia Ada Pindaan
Yuran Tahunan Kad
Tahun Pertama Percuma Dikecualikan
Tahun Kedua dan seterusnya Percuma RM10.60 (termasuk CBP)
(Untuk Kad Debit yang berkait dengan Akaun Simpanan Asas atau Akaun Semasa Asas, Yuran Tahunan Kad adalah dikecualikan)

Dimaklumkan bahawa yuran pada tahun pertama adalah dikecualikan. Yuran tahunan Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank hanya akan dikenakan dari tahun ke-2 dan seterusnya berdasarkan tarikh ulang tahun pengeluaran Kad Debit anda. Yuran tahunan Kad Debit akan ditolak secara automatik sama ada dari Akaun Semasa atau Simpanan anda yang dihubungkan dengan Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank.

Sila hubungi Pasukan Perkhidmatan Khusus TRUE 24 jam di talian +603 2178 8999 atau layari truebyambank.com untuk maklumat lanjut.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.