Revision of Standardised Base Rate, Base Lending/Financing Rate and Base Rate

Monday, 8 May 2023

Dear Valued Customers,

Please be informed that effective Tuesday, 9 May 2023, our Standardised Base Rate (SBR), Base Lending/Financing Rate (BLR/BFR) and Base Rate (BR) for the Bank shall be revised as follows:

Details Before Revision After Revision
Standardised Base Rate (BR) 2.75% p.a. ​3.​00% p.a.
Base Lending/Financing Rate (BLR/BFR) 6.45% p.a. ​6.70% p.a.​
Base Rate (BR)​ ​3.60% p.a. 3.85% p.a.​


For the purpose of illustration and subject to change from time to time, the effective interest/profit rate for a 30-year loan/financing of RM350,000 with no lock-in period is 4.25% p.a. (i.e., SBR + 1.25%).

Should you have any enquiries or require any assistance, kindly call our Contact Centre at 03-2178 8888.

Thank you for banking with us.PEMBERITAHUAN

Semakan Semula Kadar Asas Standard, Kadar Pinjaman/Pembiayaan Asas dan Kadar Asas


Isnin, 8 Mei 2023


Pelanggan yang Dihargai,


Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai Selasa, 9 Mei 2023, Kadar Asas Standard (KAS), Kadar Pinjaman/Pembiayaan Asas (KPA) dan Kadar Asas (KA) Bank akan disemak semula seperti yang berikut:

Butiran Sebelum Semakan Semula Selepas Semakan Semula
Kadar Asas Standard (KAS) 2.75% setahun ​3.00% setahun
Kadar Pinjaman/Pembiayaan Asas (KPA) 6.45% setahun ​6.70% setahun
Kadar Asas (KA) ​3.60% setahun 3.85% setahun


Bagi tujuan ilustrasi dan tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa, kadar faedah/keuntungan efektif bagi pinjaman/pembiayaan selama 30 tahun sebanyak RM350,000 tanpa tempoh sekatan adalah 4.25% setahun (iaitu KAS + 1.25%).


Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888.


Terima kasih kerana berurusan dengan kami.