Revision on Base Rate and Base Lending Rate/Base Financing Rate

Dear Valued Customers,

Please be informed that effective Thursday, 14 May 2020, the Base Rate (BR), Base Lending Rate (BLR) and Base Financing Rate (BFR) for the Bank will be revised as follows:

 

 

Before Revision After Revision
Base Rate (BR) 3.35% p.a. 2.85% p.a.
Base Lending Rate (BLR)

6.20% p.a.

5.70% p.a.
Base Financing Rate (BFR)

6.20% p.a.

5.70% p.a.


For the purpose of illustration and subject to change from time to time, the effective interest/profit rate for a 30-year loan/financing of RM350,000 with no lock-in period is 3.50% (i.e. BR + 0.65%).

Should you have any queries or require any assistance, kindly call our Contact Centre at 03-2178 8888 daily from 8.00 a.m. to 8.00 p.m.

Thank you for banking with us.


Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai Khamis, 14 Mei 2020, Kadar Asas (KA), Kadar Pinjaman Asas (KPA) dan Kadar Pembiayaan Asas (KPA) Bank akan disemak semula seperti yang berikut:

 

Sebelum Semakan Semula Selepas Semakan Semula
Kadar Asas (KA) 3.35% setahun 2.85% setahun
Kadar Pinjaman Asas (KPA)

6.20% setahun

5.70% setahun
Kadar Pembiayaan Asas (KPA)

6.20% setahun

5.70% setahun


Bagi tujuan ilustrasi dan tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa, kadar faedah/keuntungan efektif bagi pinjaman/pembiayaan selama 30 tahun sebanyak RM350,000 tanpa tempoh sekatan ialah 3.50% (iaitu KA + 0.65%).

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888 setiap hari dari jam 8.00 pagi hingga 8.00 malam.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.