Revision of Terms and Conditions For AmMoneyLine Personal Loan

Dear Valued Customers,

We wish to inform that Clause 8.9 & Clause 10.1 in the AmMoneyLine Personal Loan’s Terms and Conditions have been revised. The revised clauses and its effective date are outlined below:


Revised Clauses Effective Date

8. REPAYMENT BY CUSTOMER

8.9 The Customer may, cancel this Facility by written notification to the Bank, within fourteen (14) calendar days from the disbursement date, and on the condition that the disbursed Facility Amount is not utilised. Upon notification of cancellation, the Bank shall reverse the first month’s interest charges together with billed stamp duty, and impose the AmBank Current/Savings Account fees and charges for early closure, then the Facility will be cancelled/closed. However, the Customer is deemed to have accepted the Facility if part of the disbursed Facility Amount has already been utilised and/or disbursed into the facility/account of other Financial Institution(s), of which no cancellation of Facility is allowed.

1 Mar 2024

10.YEARLY REBATE ON INTEREST PAID (WHERE APPLICABLE)

10.1 Yearly rebate on interest paid will not be applicable to customers who apply after 29 February 2024.


Please take note that the revision shall supersede the previous Terms and Conditions for AmMoneyLine/ Ver: 8 May 2023.

Kindly click here to view the updated terms and conditions.

For any enquiries, you may contact our Contact Centre at +603-2178 8888, (Monday – Friday, 7.00 a.m. to 11.00 p.m.) or email to customercare@ambankgroup.com.

Thank you for banking with us.NOTIS

Semakan Semula Terma dan Syarat bagi Pembiayaan Peribadi AmMoneyLine


Saudagar yang Dihargai,

Kami ingin memaklumkan bahawa Klausa 8.9 dan Klausa 10.1 dalam Terma dan Syarat Pembiayaan Peribadi AmMoneyLine telah disemak semula. Perubahan pada klausa dan Tarikh berkuat kuasa adalah seperti yang dinyatakan di bawah:


Klausa yang Disemak Semula Tarikh Berkuat Kuasa

8. PEMBAYARAN BALIK OLEH PELANGGAN

8.9 Pelanggan boleh membatalkan Kemudahan ini secara bertulis kepada pihak Bank, dalam tempoh empat belas (14) hari kalendar dari tarikh pengeluaran, dan dengan syarat Amaun Kemudahan yang dikeluarkan tidak digunakan. Apabila Bank menerima makluman pembatalan diterima tersebut, Bank akan membalikkan caj faedah bulan pertama bersama dengan duti setem yang dibil, dan mengenakan yuran dan caj untuk penutupan awal Akaun Semasa/Simpanan AmBank, seterusnya Kemudahan akan dibatalkan/ditutup. Akan tetapi, Pelanggan dianggap telah menerima Kemudahan tersebut dan tidak dibenarkan membuat pembatalan jika sebahagian daripada Amaun Kemudahan yang telah dikeluarkan telah digunakan dan/atau dilepaskan ke dalam kemudahan/akaun Insititusi Kewangan lain.

1 Mac 2024

10.REBAT TAHUNAN KE ATAS FAEDAH YANG DIBAYAR (JIKA BERKENAAN)

10.1 Rebat tahunan ke atas faedah yang dibayar tidak berkenaan kepada pelanggan yang memohon Kemudahan AmMoneyLine selepas 29 Februari 2024.


Sila ambil perhatian bahawa semakan semula ini akan menggantikan Terma dan Syarat bagi Pembiayaan Peribadi AmMoneyLine /ver: 8 Mei 2023

Sila klik di sini untuk melihat terma dan syarat yang telah dikemaskinikan.

Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi Pusat Panggilan kami melaui +603 - 2178 8888, (Isnin - Jumaat, 7.00 pagi hingga 11.00 malam) atau e-mel kepada customercare@ambankgroup.com.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.

​​​​​